Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

3 Απριλίου 2012
 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων εξέτασε σε δύο συνεδριάσεις το θέμα της προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου σε μία προσπάθεια να εντοπισθούν τα ανοικτά ζητήματα, οι πιέσεις, οι προκλήσεις αλλά και οι αναγκαίες λύσεις.
 Κατά τις συνεδριάσεις κατατέθηκαν προτάσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συλλογικών οργάνων Δήμων του Κορινθιακού (ΣΠΟΑΚ), το ΕΛΚΕΘΕ, το Δίκτυο εργαστηρίων «Ωκεανός» του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς επίσης και από εκπροσώπους αλιέων και από οικολογικές οργανώσεις (Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Προστασίας Κορινθιακού «Η Αλκυών», Greenpeace).
 Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τα φυσικογεωγραφικά και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά του Κορινθιακού κόλπου, την εν γένει ικανοποιητική περιβαλλοντική κατάσταση αλλά και τις τάσεις επιδείνωσης που καταγράφονται.
 2. Τα καταγεγραμμένα προβλήματα του Κορινθιακού κόλπου, όπως η βιομηχανική ρύπανση, η έντονη οικιστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο παράκτιο μέτωπο, η διάβρωση των ακτών, η μείωση της ιχθυοπανίδας, η έλλειψη μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, κ.α.
3. Την έλλειψη επαρκούς συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων Περιφερειών αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων σε κάθε Περιφέρεια χωριστά.
 4. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που προσφέρονται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
5. Την εξελισσόμενη αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων.
6. Την κείμενη νομοθεσία, ιδίως σε ότι αφορά στην προστασία της βιοποικιλότητας.
 7. Το πρόγραμμα δράσης του ΥΠΕΚΑ για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης.
8. Τις δράσεις των Περιφερειών και του ΣΠΟΑΚ.
 Προτείνει για την βιώσιμη διαχείριση του Κορινθιακού κόλπου:
 1. Την αντιμετώπιση του Κορινθιακού Κόλπου ως ενιαίου οικοσυστήματος.
 2. Την κατάρτιση μιας λεπτομερούς και ολοκληρωμένης ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης του Κορινθιακού κόλπου, από τα συμπεράσματα της οποίας θα καθορισθεί το επίπεδο ρύπανσης σε ότι αφορά βαρέα μέταλλα και θα αποφασισθεί και ο χαρακτηρισμός χωρικών ενοτήτων του Κορινθιακού κόλπου ως ανηκουσών στο δίκτυο NATURA 2000.
3. Την εφαρμογή του Νόμου 3983/2011 στον Κορινθιακό Κόλπο για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της καλής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος έως το 2020.
 4. Τη δημιουργία Δικτύου προστατευόμενων περιοχών και τον παράλληλο καθορισμό θαλάσσιων καταφυγίων στην περιοχή με στόχο μεταξύ άλλων την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος αλλά και των περιοχών αναπαραγωγής και ανάπτυξης των ψαριών σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη Αλιεία στη Μεσόγειο (εφαρμογή του Κανονισμού 1967/2006).
5. Την οριστική διακοπή της απόρριψης της ερυθράς ιλύος στον Κορινθιακό κόλπο μέσω και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών (λ.χ. ΕΜΠ) για τη διαχείριση της.
 6. Τη λήψη, κατά απόλυτη προτεραιότητα, ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών, ακόμα και με αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στο παράκτιο μέτωπο.
 7. Τον έλεγχο των φερτών υλικών που παροχετεύονται στον Κορινθιακό κόλπο από τις εκροές ποταμών.
8. Την κατά απόλυτη προτεραιότητα θωράκιση της ποιότητας των νερών του Κορινθιακού κόλπου με την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης στο παράκτιο μέτωπο.
9. Την αξιοποίηση του νέου επενδυτικού νόμου για την εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών για το περιβάλλον στη λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών και τουριστικών μονάδων.
 10. Τη συντονισμένη αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος και Δυτικής Ελλάδος, ώστε οι δράσεις προστασίας και ανάδειξης του Κορινθιακού κόλπου να παρακολουθούν κοινές αρχές και στόχους και να αλληλοσυμπληρώνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
11. Τη συνάρτηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με το Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών εντός του Κορινθιακού κόλπου.
 12. Τη δημιουργία, λόγω της έντονης διαπεριφερειακής διάστασης, ενός Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης του Κορινθιακού Κόλπου ή κατ΄ ελάχιστον ενός διαπεριφερειακού συντονιστικού οργάνου στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών και οικολογικών φορέων.
 13. Την ανάπτυξη δράσεων για την ενημέρωση των χρηστών του Κορινθιακού Κόλπου σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας.
14. Την τακτική επικαιροποίηση της προόδου σε ότι αφορά στα σημεία 1-13 ανωτέρω.
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 Αν. Καθηγητής Κώστας Καρτάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: