Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

Πρόσληψη 2 Εργάτες /τριες καθαριότητας από τον Δήμο ΔΑΑ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος ύστερα από την υπ’ αριθ.83/2012 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο
 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
 Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά: 
Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας(Α’ βαθμός εντοπιότητας) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων δήμων του νομού Βοιωτίας (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
 Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας(Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 Πιστοποιητικό εντοπιότητας
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας (Δ/νση: Δίστομο , τηλ: 2267022320) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπούρα Γεν. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι την 06/07/2012 .
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: