Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας


Παρακαλούµε να προσέλθετε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), µε τα ακόλουθα θέµατα της Ηµερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 2ο :Έγκριση προγράµµατος προµηθειών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2012. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Καρπέτας Ευάγγελος.ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση πενταµελών επιτροπών σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.2323/ 95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Σ.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Η Προϊσταµένη της Γενικής /νσης Ανάπτυξης κ. Οικονόµου Τζένη.

ΘΕΜΑ 4ο:Μεταβίβαση επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π. 51/13-3-2006, άρθρο 2 (ΦΕΚ 53/Α/13-03-2006) Π.Ε. Ευβοίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος /νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας κ.Γιαννάκος Δηµήτριος.

ΘΕΜΑ 5ο:Μεταβίβαση επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π. 51/13-3-2006, άρθρο 2 (ΦΕΚ 53/Α/13-03-2006) Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος /νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Φθιώτιδας κ.Τσακωνίτης Κων/νος.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισµός Εκπροσώπου της Περιφέρειας στο Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Ν.Ευβοίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας και εντολή εκπόνησης του 3ου (τελικού) σταδίου της σύνθετης µελέτης “Μελέτη Κατασκευής Γέφυρας στο χείµαρρο ΙΝΑΧΟ του επαρχιακού δρόµου Περιβόλι-Μάρµαρα” προεκτιµώµενης αµοιβής 94.000 € µε Φ.Π.Α., αναδόχου « Σύµπραξη: γραφείων Μαργαρίτη-Κατεινά Σοφία-Τσόλης Αλέξανδρος-Φράγκος Απ.& Σια Ο.Ε. –Στρατάκου Φωτεινή-Λ.Νικολάου & Συνεργάτες Ε.Ε.»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : H Προϊσταµένη /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας κ.Τσιβελέκη Ευθυµία.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 1ου Σ.Π. και απόφαση διάλυσης σύµβασης της µελέτης µε τίτλο
« Τοπογραφικές εργασίες αναδασµού Λιλαίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας κ.
Γκούλτας Δηµήτριος.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση του 3ου Σ.Π. της µελέτης : « Δίστοµο-Όσιος Λουκάς», αναδόχου: « Σύµπραξη:
γραφείο µελετών Λασκαράτος Πέτρος-Στάµος Κων/νος-Παπαθανασοπούλου Μαρία-“Οδός
Μελετητική Ε.Ε.”» .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σταδίων µελέτης : « Μελέτη Βελτίωσης Οδού : Διαστάυρωση Μαρµαρίου-

Μαρµάρι». /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας κ. Μάρκου Γεώργιος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της

ΘΕΜΑ 11ο: Διακοπή της µελέτης “Αποκατάσταση Λιµενολεκάνης Χηρόλακα Γαλαξιδίου”, Αναδόχου: « Σύµπραξη µελετητικών γραφείων Αντωνόπουλου Χαρίλαου-Τιµίου Θεόδωρου-Γκλάβα Γεωργίου-Μπαλατσά Ιωάννη».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας κ. Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 12ο: Διακοπή της µελέτης “Ακτοµηχανική Προστασία Ακτών Δωρίδας Ν.Φωκίδας”, Αναδόχου « Συµπράττοντα γραφεία Αντωνόπουλου Χαρίλαου-Καρακασίδη Παναγιώτη». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας κ. Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚ Α.Ε.), έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από Τόκους, έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Διαφόρων Φορέων, έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 του έργου : “Κατασκευή σκεπάστρου στη θέση « Βράχος» για την αντιµετώπιση των κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΝΑ007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΝΑ 047/8,

ΣΑΜΠ 056/8, ΣΑΕΠ 056/8, ΣΑΝΑ 045/3, ΣΑΝΑ 011/3, ΣΑΜΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ066, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΕΠ 166, ΣΑΕΠ 466.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο : Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου, 52.153,25 τ.µ µε κτίσµατα, της εταιρείας ΑΒΝΕ Ο.ΔΑΡΙΓΚ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 21ο : Απόφαση για τη λήψη δανείου, µε σκοπό την απόκτηση ακινήτου, της ΑΒΝΕ Ο.ΔΑΡΙΓΚ και ΣΙΑ στον επικείµενο πλειστηριασµό.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 22ο : Παραχώρηση χώρων κτηριακού συγκροτήµατος στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Ευρυτανίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Καραµπάς Βασίλειος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: