Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Περιφερειακό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2011

Περιφερειακό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων Αινιάνων 8, στις 21 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14 μ.μ. με 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του σχεδίου του «Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014» της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς..
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μουλκιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τον καθορισμό διοικητικών
κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους
ιδιοκτήτες λεωφορείων, σύμφωνα με τον Ν.2963 /01 ΠΔ170/03.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Αλατάρης Σεραφείμ.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Τοπογραφικές εργασίες
αναδασμού πεδιάδας Μόρνου».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2011 Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της Προσαρμογής του ψηφισθέντος Προϋπολογισμού έτους 2012
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. οικ 50699/02-12-2011
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης οδοποιϊας και υδραυλικών έργων στα
πλαίσια εκπόνησης της μελέτης : «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ -
Σκάλα Αταλάντης».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Ο.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαναστασίου
Αναστάσιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τμηματικής μελέτης, παράτασης συμβατικής προθεσμίας και εντολή
εκτέλεσης τελικού σταδίου της σύνθεσης μελέτης: «Μελέτη κατασκευής γέφυρας στον
ποταμό Ενιππέα του επαρχιακού δρόμου Μακρολίβαδο – Φιλιαδώνας».
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Ο.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη
Ευθυμία.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τμηματικών μελετών 2ου σταδίου και παράταση συμβατικής
προθεσμίας της μελέτης του έργου: «Μελέτη επαρχιακού δρόμου Ροβολιάρι – όρια νομού
Καρδίτσας προς Ρεντίνα».
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη
Ευθυμία.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: « Βελτίωση οδού Ροβιές – Σταυρός – Βουτάς».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Ο.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τροποποίησης οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμών και ετησίων
πιστώσεων) συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕΠ 056/3.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τροποποίησης οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμών και ετησίων
πιστώσεων) συνεχιζόμενων μελετών της ΣΑΜΠ 056/3.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων από Πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Τόκων έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση υποβολής πρότασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013. Κωδικός Πρόσκλησης 16. Κατηγορία παρεμβάσεων: Προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση λύσης Προγραμματικών Συμβάσεων έργων.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τροποποίησης οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμών και ετήσιας
πίστωσης έτους 2011) συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Σ.Π.Α., που χρηματοδοτούνται από
Συλλογικές Αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΣΑΝΑ 007/8 & ΣΑΕΠ 056/8 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: