Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτησή προς τον Υπουργό Οικονομικών που αφορά την αγορά σύνθετων προϊόντων από την Αγροτική Τράπεζα, την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αγορά τους και τον ρόλο των εκλεκτικών μηχανισμών, από το 2000 έως σήμερα.

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς:
Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα
 Η Αγροτική Τράπεζα ήταν μία από τις πλέον ιστορικές τράπεζες της Χώρας με Δημόσιο χαρακτήρα και ειδικό σκοπό την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
Με δεδομένη την ραγδαίααπομείωση των ιδίων κεφαλαίων της Αγροτικής Τράπεζας κατά την τελευταία δεκαετία αλλάκαι την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών: Ποια είναι τα ποσά που έχει επενδύσει το Ελληνικό Δημόσιο για να καλύψει Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας από το έτος 2000 έως σήμερα;
Και ποια είναι τα ποσά πουέχει επενδύσει η Τράπεζα για Ίδιο Λογαριασμό σε Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα καιπιο συγκεκριμένα σε Δομημένα Ομόλογα από το έτος 2000 έως σήμερα;

 Από ποιες Τράπεζες ή άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς της αλλοδαπής αγόρασε ήστη συνέχεια πούλησε η Αγροτική Τράπεζα τα προϊόντα αυτά;
 Και ποιες είναι η ζημίες που έχεικαταγράψει η Αγροτική Τράπεζα από τις επενδύσεις της σε Δομημένα Ομόλογα και γενικότερα από την διαχείριση και τις επενδύσεις της σε Ίδιο Λογαριασμό από το έτος 2000 έως καισήμερα;
 Έχει διερευνηθεί από τις εποπτικές Αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) ήαπό την Ελληνική Δικαιοσύνη, εάν υφίστανται πρόσωπα φυσικά ή νομικά, τα οποία εισέπραξαν προμήθειες από τις αγοραπωλησίες των σύνθετων αυτών χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως τα Δομημένα Ομόλογα στα οποία επένδυσε η Αγροτική Τράπεζα; Έχουν οι Εποπτικές Αρχές αναζητήσει την διαδρομή των προϊόντων αυτών μέσωαλληλογραφίας με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές οι οποίες εποπτεύουν τις Τράπεζες ή τους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς από τους οποίους αγόρασε ή πούλησε τα προϊόντα αυτά ηΑγροτική Τράπεζα στην αλλοδαπή;
 Έχει διερευνηθεί από τις Εποπτικές Αρχές η πιθανότητα πίσω από τις συναλλαγές αυτές να υπάρχει μία σειρά παρένθετων προσώπων όπως έγινε στην περίπτωση των ΔομημένωνΟμολόγων στα οποία επένδυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία; --
 με εκτίμηση
 Γιάννης Καράμπελας

Δεν υπάρχουν σχόλια: