Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 3 Μαΐου 2011

Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Αριθ. 29988/Δ4 (1)
Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τα άρθρα των νόμων όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:
Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2011−2012 οι Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως: Σε ότι αφορά στο Δήμο μας.
Λυκειακές τάξεις Γυμνασίου Αντίκυρας και Γ.Ε.Λ. Άσπρων Σπιτιών σε:
Γ.Ε.Λ. Άσπρων Σπιτιών.

Γυμνάσιο Άσπρων Σπιτιών και Γυμνάσιο Αντίκυρας σε:
Γυμνάσιο Αντίκυρας.

Επίσης συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2011-2012 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

6/θ Δημοτικό Σχολείο Στειρίου και 6/θ Δημοτικό Σχολείο Διστόμου σε:
6/θ Δημοτικό Σχολείο Διστόμου

6/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Διστόμου και 6/θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Διστόμου σε:
8/θ Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Διστόμου
α. Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του έργου και άλλες διατάξεις» (188 Α΄).
β. Του άρθρου 5 παρ. 5 και 7 και του άρθρου 8 παρ.2 και 6 του Ν. 1566/1985 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (167 Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 και 5 του Ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (147 Α΄).
γ. Του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).
2. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις προτάσεις Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Την υπ’ αριθ. 1120/Η/07−01−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (1 Β΄).
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2011−2012 οι Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως: Σε ότι αφορά στο Δήμο μας.
Λυκειακές τάξεις Γυμνασίου Αντίκυρας και Γ.Ε.Λ. Άσπρων Σπιτιών σε:
Γ.Ε.Λ. Άσπρων Σπιτιών.

Γυμνάσιο Άσπρων Σπιτιών και Γυμνάσιο Αντίκυρας σε:
Γυμνάσιο Αντίκυρας.

Επίσης συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2011-2012 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

6/θ Δημοτικό Σχολείο Στειρίου και 6/θ Δημοτικό Σχολείο Διστόμου σε:
6/θ Δημοτικό Σχολείο Διστόμου

6/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Διστόμου και 6/θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Διστόμου σε:
8/θ Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Διστόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: