Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

ΣΧΕΤ.: άρθρο 76 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/10 ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας θα προβεί στη συγκρότηση της δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων.
Επιπλέον, στην Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων δημότες μετά από κλήρωση.
 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

 Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
  Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
 Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται φορείς όπως περιγράφονται ανωτέρω καθώς και δημότες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους (συμπληρώνοντας την συνημμένη αίτηση) μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00 π.μ. :
 1. Στo δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου.
2. με fax, στον αριθμό 22670-22063
3. με e-mail: info@daa.gov.gr
4. και ταχυδρομικώς στην διεύθυνση :10ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 32005 Δίστομο.
Για περισσότερες πληροφορίες, τηλέφωνα : 2267350101 (Ντάφου Βασιλική).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: