Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Πως ψηφίζουμε - Πως εκλέγονται δήμαρχοι & δημοτικά συμβούλια ανάλυση στον δήμο μας.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Πως εκλέγεται ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι. (Σε παρένθεση οι υποψήφιοι στον δήμο μας)
 Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς.
 Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο.
β) Τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας (17 υποψηφίους )  με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%) (26 υποψηφίους ).
γ)Τους υποψήφιους συμβούλους κάθε Δημοτικής Κοινότητας σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών της Δημοτικής Κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν (3-4 στην τοπική πλέον κοινότητα  Αντίκυρας και Στειρίου),(5-6 στην Δημοτική Κοινότητα Αράχωβας και Διστόμου) .
Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού κάθε συνδυασμού.
Ειδικά για τους υποψηφίους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής που περιλαμβάνεται σε κάθε συνδυασμό.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εκλογής
 Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας δεν επιτρέπεται.
Για πρώτη φορά δικαίωμα εκλογής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες στο δήμο αλλοδαποί.
Για υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημάρχου απαιτείται ο/η υποψήφιος να έχει κλείσει ο 21ο έτος ηλικίας.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Πως υπολογίζεται ο αριθμός δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας.
Ο αριθμός των υποψηφίων που εκλέγεται σε κάθε εκλογική περιφέρεια ορίζεται με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών με βάση τον πληθυσμό της τελευταίας απογραφής. Το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού πληθυσμού όλου του δήμου, διά του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ορίζει το εκλογικό μέτρο. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε εκλογικής περιφέρειας διά του εκλογικού μέτρου, προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας. Οι θέσεις στο δημοτικό συμβούλιο που παραμένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά μία στις εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψει εκλογική περιφέρεια χωρίς έδρα, τότε διατίθεται σε αυτή μία (1) έδρα με την αφαίρεση μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με ίδιο αριθμό εδρών, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με το μικρότερο πραγματικό πληθυσμό.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
1.537
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΟΒΗΣ
2.770
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
3.881
   ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΥ  Πληθυσμού ΔΗΜΟΥ                              8.188

Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001- 10.000) κατοίκους. Άρα το σύνολο του πληθυσμού (8.188) δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου (17) μας ορίζει το εκλογικό μέτρο (482).
 Α/ Η εκλογική περιφέρεια Αντίκυρας με (1.537 κατοίκους) διά του εκλογικού μέτρου,(482) προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων(3)
Β/ Η εκλογική περιφέρεια Αράχωβας με (2.770 κατοίκους) διά του εκλογικού μέτρου,(482) προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων(6)και
 Γ/ Η εκλογική περιφέρεια Διστόμου με (3.881 κατοίκους) διά του εκλογικού μέτρου,(482) προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων(8). Σύμφωνα με τις έδρες του δημοτικού συμβουλίου, αναλογούν στην πλειοψηφία τα 3/5 άρα (10 δημοτικοί σύμβουλοι) και στην αντιπολίτευση τα 2/5/ άρα (7 δημοτικοί σύμβουλοι).
  Πως κατανέμονται οι έδρες μεταξύ των συνδυασμών 
1.Τις εκλογές κερδίζει ο συνδυασμός που συγκεντρώνει το 50%+1 των ψήφων και παίρνει τα 3/5 των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, και ο επικεφαλής του εκλέγεται δήμαρχος. Οι υπόλοιπες έδρες (2/5) κατανέμονται στους άλλους συνδυασμούς. Για τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου ισχύει το +1 και στο δημοτικό συμβούλιο μετέχουν όλοι οι συνδυασμοί που καταλαμβάνουν τουλάχιστον μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
2. Αν ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.
3. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του αριθμού των εδρών, προκύπτει κλάσμα μικρότερο της μονάδας στην πρώτη περίπτωση στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, ενώ στη δεύτερη δεν υπολογίζεται. Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
 Μέλη                  Συμπολίτευση          Αντιπολίτευση
17                                 10                            7
21                                 13                            8
25                                 15                          10
33                                 20                          13
41                                 25                          16
45                                 27                          18
49                                 29                          20
 4. Η αναλογική κατανομή των εδρών, μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα (πρώτο), διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα (2/5), και το πηλίκο τους αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Εάν συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού. Εάν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνον έδρα, την καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο Δικαστήριο.
5. Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος γίνεται ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Στην περίπτωση αυτή, ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των τριών πέμπτων (3/5). Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Εάν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση. Εάν μετά τη κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εγκύρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
 6. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και μέχρις να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.
Πως εκλέγεται ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
Λειτουργία Τοπικών Κοινοτήτων
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, τοπικές κοινότητες είναι εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους: Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες κατοίκους:
α) 3μελές συμβούλιο τοπικής κοινότητας,
β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.
Από το νόμο ορίζεται ότι τόσο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας όσο και πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος στην τοπική κοινότητα συνδυασμού, ανεξαρτήτως του συνδυασμού που πλειοψήφησε στο δήμο, που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι πρώτος στη δικαστική απόφαση της ανακήρυξης.

http://www.eklogika.gr/

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνα με τον Καλικρατη ο Δημος μας θα εχει 21 μελη στο Δ.Σ.απο που προκυπτουν τα 17 μελη που αναφερεται;

Antikira είπε...

Στο ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φύλλου 87 στις 7 Ιουνίου 2010. 1785 NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το άρθρο 7 του νόμου γράφει είκοσι ένα (21 μέλη) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001- 10.000) κατοίκους, εδώ έχεις δίκιο. σε άλλη παράγραφο γράφε: Ο ελάχιστος αριθμός Υποψηφίων για εκλογή δημοτικών Συμβούλων σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες είναι 17 ενώ ο μέγιστος 26. Αν θα ισχύσει τελικά το 21 τότε: Το σύνολο του πληθυσμού (8.188) δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου (21) μας ορίζει το εκλογικό μέτρο (390).
Α/ Η εκλογική περιφέρεια Αντίκυρας με (1.537 κατοίκους) διά του εκλογικού μέτρου,(390) προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων(4)
Β/ Η εκλογική περιφέρεια Αράχωβας με (2.770 κατοίκους) διά του εκλογικού μέτρου,(390) προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων(7)και
Γ/ Η εκλογική περιφέρεια Διστόμου με (3.881 κατοίκους) διά του εκλογικού μέτρου,(390) προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων(10). Σύμφωνα με τις έδρες του δημοτικού συμβουλίου, αναλογούν στην πλειοψηφία τα 3/5 άρα (13 δημοτικοί σύμβουλοι) και στην αντιπολίτευση τα 2/5/ άρα (8 δημοτικοί σύμβουλοι). Νομίζω πως έχεις δίκιο έτσι πρέπει να είναι και σ' ευχαριστώ για την διόρθωση.