Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

6η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Σας προσκαλούμε στην 6η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Απολογισμού Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας έτους 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ".Σ. της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κ.Γρανίτσας Ιωάννης.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2013 της Περιφ. Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Κύρκος Βασίλειος.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Κύρκος Βασίλειος
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εκποίησης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Βοιωτίας κ.Μουλκιώτης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Πράξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι"ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ4ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "νσης Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Τάκης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Έκφραση γνώμης σχετικά με τα αιτήματα παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Αμπε λουργικού Φυτωρίου Αλιάρτου με δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν. 4061/2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Γενικής "νσης Περιφ/κής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. κ. Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 7ο : Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών με Α.Μ.25, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Ε, του Π.".51/2006, όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της "/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας κ.Πέππας Νικόλαος
ΘΕΜΑ 8ο: Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών με Α.Μ.165, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Ε, του Π.".51/2006, όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της "/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας κ.Πέππας Νικόλαος
ΘΕΜΑ 9ο : Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών με Α.Μ.185, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Ε, του Π.".51/2006, όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της "/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας κ.Πέππας Νικόλαος.
 ΘΕΜΑ 11ο : Τοποθέτηση πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το Π.". 51/2006 όπως ισχύει, για Δήμους της Π.Ε. Εύβοιας.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της "/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας κ.Πέππας Νικόλαος.
 ΘΕΜΑ 12ο : Θεώρηση – ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α εδ. 4, του Π.". 51/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Τσακωνίτης Κων/νος.
ΘΕΜΑ 13ο : Προέγκριση Πιστώσεων και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 της Π.Σ.Ε., του Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτ. Προγρ/σμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης "ιοίκη- σης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του "ήμου Μακρακώ- μης, για την εκτέλεση του δασοτεχνικού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ "ΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧ4ΡΙ- ΕΙΣΟ"ΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ» σε δημόσιο δάσος και σε δασικού χαρακτήρα ιδιωτική έκταση, περιοχής του "ήμου Μακρακώμης Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτ. Προγρ/σμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Α) Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων (Π.".Ε.) έτους 2013, των Συλλογικών Αποφάσεων: • ΣΑΝΑ007/8,ΣΑΝΑ011/8, ΣΑΝΑ012/8, ΣΑΝΑ045/8, ΣΑΝΑ047/8, ΣΑΜΠ056/8, ΣΑΕΠ056/8, • ΣΑΝΑ045/3, ΣΑΝΑ011/3, ΣΑΜΠ056/3, ΣΑΕΠ056/3, ΣΑΕΠ056/2, ΣΑΕΠ356/2, • ΣΑΕΠ766, ΣΑΕΠ066, ΣΑΜΠ066, ΣΑΕΠ166 και ΣΑΜΠ766, και Β) Υποβολή πρότασης για τα έργα της ΣΑΕ 440 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝ"ΟΣ) του Π.".Ε 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτ. Προγρ/σμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων και του "Η.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτ. Προγρ/σμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνιος.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: