Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Σας προσκαλούμε στην 5η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: Θεώρηση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Α εδ.4 του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ.Οικονόμου Ευγενία.
 ΘΕΜΑ 2ο: Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Ε του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ.Οικονόμου Ευγενία.
 ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Α εδ.4 του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας κ.Ρουσέτης Χ.

 ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση της υπ.αρ.73/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Φωκίδας κ.Γαζή Παναγιώτα.
 ΘΕΜΑ 5ο: Ανάκληση της υπ.αρ.84/30-5-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΑΓΡΑΦΑ – Ν.Α.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». Κατασκευή Β’ τμήματος από Βαρβαριάδα έως Άγραφα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας κ.Τάκης Γεώργιος.
 ΘΕΜΑ 6ο: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΑΓΡΑΦΑ – Ν.Α.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». Κατασκευή Β’ τμήματος από Βαρβαριάδα έως Άγραφα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας κ.Τάκης Γεώργιος.
 ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση της υπ.αρ.184/29-10-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας τμήμα από Χ.Θ.: 8+120 έως 11+625,05».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας κ.Τσιβελέκη Ευθυμία.
 ΘΕΜΑ 8ο: Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας τμήμα από Χ.Θ.: 8+120 έως 11+625,05».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας κ.Τσιβελέκη Ευθυμία.
 ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση και Προέγκριση πιστώσεων έτους 2013 για μελέτες της Συλλογικής απόφασης ΣΑΜΠ056/3.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση κατάρτισης περιφερειακού προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις Διαφόρων Φορέων, έτους 2013.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση κατάρτισης περιφερειακού προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, έτους 2013.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Οργανισμού Κωπαίδας (Ν.Π.Δ.Δ.), για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα στον Οργανισμό Κωπαίδας» και ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2013 (Αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση χρηματοδότησης Έργων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από Π.Δ.Ε.(ΣΑΕΠ 066).
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος από Πιστώσεις Τόκων έτους 2013 (Αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚ Α.Ε.), έτους 2013 (Αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.Κύρκος Βασίλειος.
 ΘΕΜΑ 18ο: Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ.Καρνάβας Ιωάννης.
 ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ.Καρνάβας Ιωάννης.
 ΘΕΜΑ 20ο: Ρύθμιση Χρέους της BATANODE METALSTAR Ε.Π.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Βοιωτίας κ.Μουλκιώτης Γεώργιος.
 ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Προγράμματος Αναδασμών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. κ.Τσελάς Σταύρος.
 ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάσει του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, για την υλοποίηση 2 προγραμματισμένων προς ένταξη υποέργων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας Του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του άξονα προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Σ.Ε. κ.Τερζής Αντώνιος.
 ΘΕΜΑ 23ο: Χαρακτηρισμός Αστικής Περιοχής για την λειτουργία Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Σ.Ε. κ.Τερζής Αντώνιος.
 ΘΕΜΑ 24ο: Αλλαγή μέλους της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου MEDeGOV “Mediterranean Network for eGovernment”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Εύβοιας κ.Μπουραντάς Αθανάσιος.
 ΘΕΜΑ 25ο: Αλλαγή μέλους της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου MED-ROUTE “Mediterranean Route for Tourism and Culture ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Εύβοιας κ.Μπουραντάς Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Απολογισμού Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας έτους 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κ.Γρανίτσας Ιωάννης. 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα SEE INNOVA στα πλαίσια του προγράμματος South East Europe και σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Εύβοιας κ.Μπουραντάς Αθανάσιος.
 ΘΕΜΑ 28ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Εύβοιας στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας ΣΥΝ.Π.Ε. με την αγορά 438 μερίδων συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ(14.965,00€).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας κ.Δημόπουλος Γεώργιος.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: