Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

9 η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούµε στην 9 η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), µε τα ακόλουθα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης των µαθητών του ΕΠΑ. Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆, για την Π.Ε.Φθιώτιδας.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ. Ιωάννης Καρνάβας.
 ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 2ης διόρθωσης σταδίου κτηµατολογίου µελέτης «Ο∆ΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ- ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας κ.Γεώργιος Μάρκου.

 ΘΕΜΑ 3ο : Χαρακτηρισµός δρόµου ∆.∆.Αµφίκλειας προς Χιονοδροµικά Κέντρα Παρνασσού.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας κ.Ευθυµία Τσιβελέκη. ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση παράτασης ισχύος της 10/01/2012 Προγραµµατικής Σύµβασης για την εκτέλεση του έργου « Ανασκαφική Έρευνα και Αποτύπωση του Αρχαίου Θεάτρου Ορχοµενού» και συµπλήρωση των όρων αυτής.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση πιστώσεων έτους 2013 έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 056/2.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισµού έργου της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2013.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ066, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2013.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράµµατος από πιστώσεις τόκων έτους 2013 (αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος. ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης Β΄ εξαµήνου έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: